Arhīvs

Nr. 41

novembris-decembris 2014

Nr. 40

jūlijs-augusts 2014

Nr. 39

februāris-marts 2014

Nr. 38

novembris-decembris 2013

Nr. 37

septembris-oktobris 2013

Nr. 36

jūlijs-augusts 2013

Arnis Saidāns

Arnis Saidāns, Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas juriskonsults

Autora raksti


Arnis Saidāns, Valsts darba inspekcijas Darba tiesību nodaļas juriskonsults
Likumdošana01.10.2010.

Ko saka likums?

1. Kādi jautājumi ir Valsts Darba inspekcijas kompetencē? Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas likuma 3.panta otrās daļas pirmo punktu Valsts darba inspekcija (turpmāk tekstā – Darba inspekcija) uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu. Darba tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas Satversme, Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas, Darba likums un citi normatīvie akti, kā arī darba koplīgums un darba kārtības noteikumi. Darba likums un citi normatīvie akti, kas regulē darba tiesiskās attiecības, ir saistoši visiem darba devējiem neatkarīgi no to tiesiskā statusa un darbiniekiem, ja darba devēju un darbinieku savstarpējās tiesiskās attiecības dibinātas uz darba līguma pamata.

 

Žurnāla "Biznesa Psiholoģija" izdevējs: SIA “Business Psychology”, Reģ. Nr. 40103579279, Tālrunis: +371 29119520
www.biznesapsihologija.lv © SIA “Business Psychology”